O PROJEKCIE

Kapitał ludzki, fundusz społeczny

 Projekt pn. „Sierpeccy badacze”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Realizator projektu: Gmina Miasto Sierpc, ul. Piastowska 11 a 

Zamysł realizacji projektu „Sierpeccy badacze” powstał w 2010 roku. 

Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (4,5%). Wkład własny wynosi 3,03%. 

Całkowity budżet projektu. opiewa na kwotę 720.930,00 zł,

Potrzeba przystąpienia przez Gminę Miasto Sierpc do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, wynikała z chęci wyrównania szans edukacyjnych 315 uczniów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu w okresie kolejnych 12 miesięcy w kontekście zmniejszania nierówności w jakości usług edukacyjnych mających wpływ na kontynuowanie edukacji. 

 

Słownik pojęć

 1. Projekt – projekt pn. „Sierpeccy badacze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 2. Realizator projektu/ wnioskodawca – Gmina Miasto Sierpc;

 3. Beneficjent – Gmina Miasto Sierpc;

 4. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu;

 5. EFS – Europejski Fundusz Społeczny;

 6. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

 7. Biuro projektu – pokój nr 15 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu,
  09-200 Sierpc, Konstytucji 3-go Maja 8

 

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom, które ze względu na trudności o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do usług edukacyjnych.

Cel główny będzie realizowany w okresie 13 miesięcy poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Rozbudzenie wśród uczniów chęci do zdobywania wiedzy, poprzez projekt badawczo-naukowy z elementami wyjazdowymi,

 2. Realizowanie zajęć w formule praktycznej jako niezbędny element poszerzania wiedzy,

 3. Podniesienie niskiej świadomości społeczności lokalnej w zakresie korzyści płynących z edukacji badawczo-naukowej,

 4. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Grupę docelową która zostanie objęta projektem stanowią uczniowie szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu oraz Gimnazjum Miejskie w Sierpcu, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, którzy przejawiają trudności w nauce szkolnej z powodu barier osobistych i środowiskowych, mają zdiagnozowane dysfunkcje lub zaburzenia rozwoju psychofizycznego, wykazują zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi i językami obcymi – uczniowie z terenu powiatu sierpeckiego. Zostanie również z rekrutowana grupa uczniów mających problemy z nauką, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z rodzin o niskim poziomie wykształcenia i dochodach, w sumie 315 osób (162 dziewczynki i 153 chłopców).

 

Projekt realizowany jest na terenie powiatu sierpeckiego. Skierowany jest do 315 uczniów, pochodzących z terenu powiatu sierpeckiego, realizujących obowiązek szkolny w szkołach: podstawowej i gimnazjalnej.

 

W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

Komponent I Nasza Fauna i Flora dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu

 1. Zajęcia przyrodniczo-matematyczne,

 2. Zajęcia fotograficzno-informatyczne,

 3. Zajęcia humanistyczno-dziennikarskie,

 4. Zajęcia nauki języka obcego (język angielski),

 

Komponent II Nasza pogoda dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu

 1. Zajęcia przyrodniczo-matematyczne,

 2. Zajęcia fotograficzno-informatyczne,

 3. Zajęcia humanistyczno-dziennikarskie,

 4. Zajęcia nauki języka obcego (język angielski),

   

Komponent III Nasza rzeka dla uczniów Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu

 1. Zajęcia przyrodniczo-matematyczne,

 1. Zajęcia biologii i chemii,

 2. Zajęcia geografii i fizyki,

 1. Zajęcia fotograficzno-informatyczne,

 2. Zajęcia humanistyczno-dziennikarskie,

 3. Zajęcia nauki języka obcego (język angielski),

 4. Zajęcia nauki języka obcego (język niemiecki),

   

Komponent IV Człowiek jako element środowiska dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu

 1. Terapia pedagogiczna z elementami zajęć psychoedukacyjnych,

 2. Indywidualne zajęcia z pedagogiem,

 3. Indywidualne zajęcia z psychologiem,

 4. Zajęcia korekcyjno-sportowe,

 1. Badminton dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3,

 2. Basen z elementami kajakarstwa/piłka siatkowa dla uczniów Gimnazjum Miejskiego,

 3. Tenis stołowy/koszykówka dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2.